Անձնական տվյալների գաղտնիության քաղաքականությունը «ԳԵՅՆ»ՍՊԸ-ում

Անձնական տվյալների գաղտնիության սույն քաղաքականությունը (այսուհետ ՝ Քաղաքականություն) տարածվում է gain.am կայքում առկա բոլոր տեղեկությունների վրա, որոնք կարող են ստացվել կայքից օգտվելու ընթացքում:

1. ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

1.1 Սույն Քաղաքականության մեջ օգտագործվում են հետևյալ տերմինները.
1.1.1 «կայքի ադմինիստրացիան» (այսուհետ՝ Կայքի ադմինիստրացիա)՝ կայքի կառավարման համար լիազորված աշխատակից/աշխատակիցներ, ովքեր կազմակերպում և (կամ) իրականացնում են անձնական տվյալների մշակումը, ինչպես նաև որոշում են անձնական տվյալների մշակման նպատակները, մշակման ենթակա անձնական տվյալների կազմը, անձնական տվյալներով կատարվող գործողությունները (Գործառնությունները):
1.1.2 «Անձնական տվյալներ» ցանկացած տեղեկություն, որը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերաբերում է նույնականացված կամ նույնականացվող ֆիզիկական անձին (Անձնական տվյալների սուբյեկտին):
1.1.3 «Անձնական տվյալների մշակում»՝ ցանկացած գործողություն (գործողություններ) կամ գործողությունների համակցում, որն իրականացվում է ավտոմատացման միջոցների օգնությամբ կամ առանց անձնական տվյալների հետ այդպիսի միջոցների օգտագործման, այդ թվում ՝ անձնական տվյալների հավաքագրում, ձայնագրում, համակարգում, կուտակում, պահպանում, ճշգրտում (թարմացում, փոփոխություն), արտահանում, օգտագործում, փոխանցում (տարածում, տրամադրում, մուտք), ապաանձնավորում, արգելափակում, ջնջում, ոչնչացում։
1.1.4 «Անձնական տվյալների գաղտնիություն»՝ օպերատորի կամ անձնական տվյալներին հասանելիություն ունեցող այլ անձի համար պարտադիր է, առանց անձնական տվյալների սեփականատիրոջ համաձայնության կամ այլ օրինական հիմքի առկայության, դրանց տարածումը թույլ չտալու պահանջի պահպանմանը:
1.1.5 «Կայքի օգտատեր» (այսուհետ ՝ Օգտատեր) ՝ անձ, ով մուտք ունի կայք համացանցի միջոցով և օգտվում Է կայքից:

2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

2.1. Օգտատիրոջ կողմից կայքի օգտագործումը նշանակում է համաձայնություն սույն Քաղաքականության և Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակման պայմանների հետ:
2.2. Քաղաքականության պայմանների հետ անհամաձայնության դեպքում Օգտատերը պարտավոր է դադարեցնել կայքի օգտագործումը:
2.3.Սույն Քաղաքականությունը կիրառվում է միայն gain.am կայքում: Կայքը չի վերահսկում և պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց կայքերի համար, որոնց Օգտատերը կարող է մուտք գործել կայքում առկա հղումներով:
2.4. Կայքի ադմինիստրացիան չի ստուգում կայքի Օգտատիրոջ կողմից տրամադրվող անձնական տվյալների հավաստիությունը:

3. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

3.1. Սույն Քաղաքականությունը սահմանում է Կայքի ադմինիստրացիայի պարտավորությունները , այն է՝ չբացահայտել և ապահովել անձնական տվյալների գաղտնիության պաշտպանության ռեժիմը, որը պատվեր կատարելիս Օգտագործողը տրամադրում է Կայքի վարչակազմին՝ Կայքի Ծառայություններ ձեռք բերելու համար:
3.2. Սույն Քաղաքականության համաձայն՝ մշակման համար թույլատրված անձնական տվյալները տրամադրվում են Օգտատիրոջ կողմից կայքում հարցման կամ հետադարձ զանգի ձևերը լրացնելու միջոցով և ներառում են հետևյալ տեղեկությունները:
3.2.1.Օգտատեր՝ օգտագործողի անուն, ազգանուն, հայրանուն,
3.2.2. Կոնտակտային հեռախոսահամար;
3.2.3. Էլեկտրոնային հասցե (էլ. hասցե):

4. ՕԳՏԱՏԻՐՈՋ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

4.1. Կայքի ադմինիստրացիան կարող է օգտագործել Օգտատիրոջ անձնական տվյալները հետևյալ նպատակներով՝
4.1.1. Օգտատիրոջ հետ հետադարձ կապ հաստատելու, ներառյալ կայքի օգտագործման վերաբերյալ ծանուցումներ, հարցումներ ուղարկելու, ծառայությունների մատուցման, Օգտագործողի կողմից հարցումների և դիմումների մշակման նպատակով:
4.1.2. Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված անձնական տվյալների ճշգրտությունն ու ամբողջականությունը հաստատելու նպատակով:
4.1.3. Օգտատիրոջ իսկ համաձայնությամբ,վերջինիս տրամադրել տեղեկատվություն հատուկ առաջարկների, գնային տեղեկատվության, տեղեկագրերի և այլ տեղեկությունների վերաբերյալ:
4.1.4. Օգտատիրոջ համաձայնությամբ գովազդային գործունեություն իրականացնելու նպատակով:

5. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

5.1. Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է ցանկացած օրինական եղանակով, առանց ժամկետների սահմանափակման, մասնավորապես անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգերում ՝ ավտոմատացման միջոցների օգտագործմամբ կամ առանց այդպիսի միջոցների օգտագործման:
5.2. Օգտատիրոջ պատվերը, բացառապես «gain.am» կայքում տեղադրված, իրականացնելու նպատակով՝ Օգտատերը համաձայնում է Կայքի ադմինիստրացիային իրավունք տալ անձնական տվյալները փոխանցել երրորդ անձանց, մասնավորապես, սուրհանդակային ծառայություններին, փոստային կազմակերպություններին կամ կապի օպերատորներին:
5.3. Օգտատիրոջ անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել ՀՀ լիազորված պետական մարմիններին միայն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հիմքերով և կարգով:
5.4. Անձնական տվյալների կորստի կամ բացահայտման դեպքում Կայքի ադմինիստրացիան տեղեկացնում է Օգտատիրոջը անձնական տվյալների կորստի կամ բացահայտման մասին:
5.5. Կայքի ադմինիստրացիան ձեռնարկում է անհրաժեշտ կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցառումնեը՝ Օգտատիրոջ անձնական տեղեկատվությունը չարտոնված կամ պատահական մուտքից, ոչնչացումից, փոփոխումից, արգելափակումից, պատճենումից, տարածումից, Ինչպես նաև, երրորդ անձանց այլ անօրինական գործողություններից պաշտպանելու համար:
5.6. Կայքի ադմինիստրացիան Օգտատիրոջ հետ համատեղ ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ Օգտատիրոջ անձնական տվյալների կորստի կամ հրապարակման հետևանքով առաջացած վնասները կամ այլ բացասական հետևանքները կանխելու համար:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

6.1. Կայքի ադմինիստրացիան պարտավորվում է՝
6.2.1. Ստացված տեղեկատվությունն օգտագործել բացառապես սույն Համաձայնագրի 4-րդ կետում նշված նպատակներով ։
6.2.2. Ապահովել կոնֆիդենցիալ տեղեկատվության գաղտնիությունը, առանց օգտատիրոջ նախնական գրավոր թույլտվության, չհրապարակել, ինչպես նաև, չվաճառել, փոխանակել, այլ հնարավոր միջոցներով չհրապարակել Օգտատիրոջ փոխանցած անձնական տվյալները, բացառությամբ սույն Քաղաքականության 5.2. և 5.3. կետերի:
6.2.3. Օգտագործողի անձնական տվյալների գաղտնիությունը պաշտպանելու նպատակով՝ ձեռնարկել և իրականացնել նախազգուշական միջոցառումներ՝ համաձայն այն ընթացակարգի, որը սովորաբար օգտագործվում է գոյություն ունեցող բիզնես գործառնություններում ՝ այս տեսակ տեղեկատվությունը պաշտպանելու համար:
6.2.4. Արգելափակել համապատասխան օգտագործողին վերաբերող անձնական տվյալները ՝ օգտագործողի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի կամ անձնական տվյալների սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության լիազոր մարմնի կողմից տեղադրված դիմումը կամ հարցումը ներկայացնելու պահից ստուգման ժամանակահատվածի ոչ հավաստի անձնական տվյալների կամ անօրինական գործողությունների հայտնաբերման դեպքում:

7. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

7.1. Կայքի ադմինիստրացիան, ով չի կատարել իր պարտավորությունները, պատասխանատվություն է կրում անձնական տվյալների ապօրինի օգտագործման հետ կապված Օգտատիրոջ կրած վնասների համար ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան, բացառությամբ 5.2, 5.3. և 7.2 կետերով նախատեսված դեպքերի:
7.2. Գաղտնի տեղեկատվության կորստի կամ բացահայտման դեպքում Կայքի ղեկավարությունը պատասխանատվություն չի կրում, եթե այդ գաղտնի տեղեկատվությունը՝
7.2.1. Հանրայնացվել է նախքան այն կորցնելը կամ բացահայտելը:
7.2.2. Ստացվել է երրորդ կողմից, նախքան այն ստացվել է Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից:
7.2.3. Բացահայտվել է Օգտագործողի համաձայնությամբ:

8. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

8.1. Կայքի Օգտատիրոջ և Կայքի ադմինիստրացիայի միջև փոխհարաբերություններից բխող վեճերով դատարան դիմելուց առաջ պարտադիր պետք է ներկայացնել պահանջ (վեճի կամավոր կարգավորման վերաբերյալ գրավոր առաջարկ): Կայքի Օգտատիրոջ և Կայքի ադմինիստրացիայի միջև փոխհարաբերություններից բխող վեճերի վերաբերյալ դատարան հայց ներկայացնելուց առաջ պարտադիր պետք է ներկայացնել պահանջ (վեճի կամավոր կարգավորման վերաբերյալ գրավոր առաջարկ):
8.2. Հայց ստացողը, հայցադիմումը ստանալու օրվանից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, գրավոր տեղեկացնում է հայցվորին հայցադիմումի քննության արդյունքների մասին:
8.3. Համաձայնության չգալու դեպքում՝ ՀՀ գործող օրենսդրությանը համապատասխան վեճը փոխանցվում է դատական մարմնին:
8.4. ՀՀ գործող օրենսդրությունը կիրառվում է սույն Քաղաքականության և Օգտատիրոջ և Կայքի ադմինիստրացիայի միջև հարաբերությունների նկատմամբ:

9. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

9.1. Առանց Օգտատիրոջ համաձայնության Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի սույն Քաղաքականության մեջ կատարել փոփոխություններ:
9.2. Նոր Քաղաքականությունն ուժի մեջ է մտնում կայքում տեղադրելու պահից, եթե այլ բան նախատեսված չէ Քաղաքականության նոր խմբագրությամբ:
9.3. Սույն Քաղաքականությանը վերաբերող բոլոր առաջարկությունները և հարցերը պետք է ուղարկվեն էլեկտրոնային փոստով հետևյալ հասցեին՝ info@gain.am:
9.4. Գործող Քաղաքականությունը տեղադրված է էջում հետևյալ հասցեով՝ gain.am/politika-konf Հրապարակման ամսաթիվը՝ 2023-03-23: